czwartek, 1 grudnia 2022

W poszukiwaniu drogi do porozumienia

Książka o poszukiwaniu drogi do porozumienia poświęcona została propozycji inkluzji technik mediacyjnych do nowej koncepcji edukacji włączającej. Chodzi przede wszystkim o to, aby polubowny sposób rozwiązywania trudnych międzyludzkich sytuacji stał się jedną z możliwych dróg współpracy i komunikacji w zróżnicowanych zespołach dzieci, uczniów, uczennic oraz osób uczących się, którzy na miarę swoich możliwości pragną rozwijać własne kompetencje kluczowe w szkole.

Prezentowane materiały pozwalają w różnorodnej formie i zakresie  na rozwijanie i doskonalenie umiejętności osobistych oraz społecznych w obszarze komunikowania (się), budowania i utrzymywania relacji interpersonalnych oraz społecznych, współpracowania w zespole, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami, zarządzania konfliktem oraz wykorzystania technik mediacyjnych w procesie wypracowywania satysfakcjonującego porozumienia.

Umiejętności mediacyjne można określić jako zdolność skutecznej i efektywnej współpracy, mającej na celu osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia. Radzenie sobie z problemami, rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie możliwości w różnych trudnych sytuacjach to niezwykle cenne kompetencje. Szczególną wartość zyskują w społeczności szkolnej oraz przedszkolnej, gdzie współistnieją zróżnicowane zespoły. 

Mediacje to nie tylko i wyłącznie metoda rozwiązywania konfliktów, ale wartościowy sposób komunikowania się oraz współpracowania ze sobą. Techniki mediacyjne mogą stanowić ważne narzędzie dostępne dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i innych specjalistów z zakresu edukacji i wychowania wspierających osoby uczące się o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych. Wspomagają one szczególnie osoby uczące się doświadczające problemów, trudnych sytuacji oraz konfliktów. 

Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań różnorodnych trudności z wykorzystaniem mediacji pozwala zapobiec eskalacji konfliktów w społeczności szkolnej /przedszkolnej. Pozytywnie oddziałuje również na samopoczucie uczniów, wspiera ich kondycję psychofizyczną, buduje poczucie własnej wartości, motywuje i angażuje do mądrych działań. Nie trzeba wówczas wykorzystywać w ramach interwencji podczas trudnych sytuacji prawnych środków interwencji takich jak organ prowadzący szkołę, organ nadzoru, pomoc społeczna, Policja, czy nawet sąd. Chyba, że specyfika problemu tego wymaga.

Istnieją szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze i oświatowe, w których idea sprawiedliwości naprawczej stanowi konstytutywny element kultury organizacyjnej. Jednak funkcjonuje wiele placówek, gdzie kadra promuje przekonanie o ich oraz swoim bezkonfliktowym charakterze. Zazwyczaj w takich miejscach problemy bywają zamiatane pod dywan, co wyrządza ogromną szkodę uczniom oraz całej społeczności szkolnej. Przepisy prawa pozwalają na implementację mediacji w środowisku szkolnym/ przedszkolnym, a wiele instytucji i organizacji zaleca stosowanie ich w obszarze wychowania, dlatego warto uwzględnić je w pracy szkoły.

Przeczytaj dalej:

MEDIARE W poszukiwaniu drogi do porozumienia. Techniki mediacyjne w edukacji włączającej


Program mediacji rówieśniczych wspierających uczniów i uczennice

Pakiet do wspierania uczniów doświadczających problemów, trudnych sytuacji, konfliktów

Zestaw 160 kart afirmacyjnych do rozwoju, motywacji i uczenia się

Pakiet edukacyjny do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym